Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού : 210 4962491

Πολιτική απορρήτου

Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site magicevents.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στην διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ειδικότερα, μεταξύ του magicevents.gr και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα: 


Tο magicevents.gr δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στο magicevents.gr και αφορούν τον πελάτη, χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του αιτήματός του, δηλαδή για την εκτέλεση της συναλλαγής που επιθυμεί ο πελάτης, καθώς και για την ενημέρωσή του σχετικά με μελλοντικές προσφορές και ενέργειες του magicevents.gr. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το magicevents.gr, στα πλαίσια της συναλλαγής, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο το magicevents.gr είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα συγκεκριμένα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης. 


Tο magicevents.gr δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/προσωπικών δεδομένων, θα τα χρησιμοποιεί σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το magicevents.gr θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 


Ο πελάτης, απευθυνόμενος εγγράφως (e-mail), προς το magicevents.gr , έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, οποτεδήποτε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997). 


Tο magicevents.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, το magicevents.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με την λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Επίσης, το magicevents.gr δεν ευθύνεται για τυχόν άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο χρήστης από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο. 


Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων, οι οποίες θα οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του magicevents.gr , το τελευταίο δηλώνει ότι, τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον το magicevents.gr κληθεί να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 


Ρητά συμφωνείται ότι οι παραπάνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Copyright © 2020 MagicEvents e-shop. All Rights Reserved